Adatvédelmi tájékoztató

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a volgyikut.hu valamennyi szolgáltatására vonatkozik, beleértve az online elért, vagy igénybe vett, vagy bármilyen más egyéb platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat is.

Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön létre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait a 2011. évi CXII. Törvény (Adatvédelmi Törvény) értelmében kizárólag szobafoglalás, szállásfoglalás és reklámozás céljából használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor. Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük és szobafoglalás, szállásfoglalás lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél listánkon rögzítjük.

Személyes adatait a megrendelés, illetőleg a hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük.

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezése után is fennáll. Ezen felül munkatársaink ismerik az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek esetleges megszegése esetén tisztában vannak annak szabálysértési, illetőleg büntetőjogi következményeivel.

A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvény által szabályozott esetekben kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmét az adatvédelmi törvényben szabályozott jogaira, különös tekintettel a tájékozódási jogra, ellenvetési jogra, helyesbítés, törlés, korlátozás és jogorvoslati jogosultságára.

Külön felhívjuk szíves figyelmét az adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdésére, miszerint: Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Biztosítjuk Önt, hogy az adatvédelmi törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatai védelmét garantáljuk.

A személyes adatok feldolgozásáért a Kazamata Bau Kft. felel. A társaság székhelye 8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

I.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem (Kazamata-Bau Kft. 8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/I.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek és elvárásoknak.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt a szolgáltatónak a www.volgyikut.hu címen megtalálható online portálján, másrészt a Völgyikút Ház Hotel és Étterem szállodában történő szállodai szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

A www.volgyikut.hu címen fellelhető online portállal (továbbiakban: honlap), valamint a szállodai szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.volgyikut.hu címen.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Az adatkezelési tájékoztató módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Amennyiben felhasználónknak bárminemű olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, úgy kérjük ezt írja meg nekünk és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem a rendszer használatában történő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem elkötelezett partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának maradéktalan tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és melyet betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. Törvény – az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infótv.)
 • 2013. évi V. Törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
 • 1998. évi XIX. Törvény – a Büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. Törvény – a Számvitelről (Számv.tv.)
 • 2001. évi CVIII. Törvény – az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)
 • 2003. évi C. Törvény – az Elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CXXXIII. Törvény – a Személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2007. évi II. Törvény – a Harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 • 2008. évi XLVIII. Törvény – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. (Grt.)
 • 2008. évi XLVII. Törvény – A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2012. évi II. Törvény – A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (új Sztv.)

II. Fogalmak, fogalom meghatározások

 • Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetőleg a kezelt adatok törlését kéri.
 • Adatkezelő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pld. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának átalakításának, megváltoztatásának megsemmisítésének törlésének összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 • Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Harmadik Ország: Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

III. Alapelvek a Völgyikút Ház és Étterem adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. (kötelező adatkezelés) Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése aránytalan költséggel járna vagy lehetetlen, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ezen célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelő részére akkor továbbítható, vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelés előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

IV. Személyes adatok köre. Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok kötelezővé teszik, melyről ügyfeleinket külön értesítjük. A Völgyikút Ház Hotel és Étterem a felhasználók, illetve a vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1. A www.volgyikut.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozásának érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve a Eker.tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, továbbá a felhasználó számítógépének IP címe. Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem az állományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Az IP cím olyan számsorozat, amellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók, ezek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pld. kapcsolati űrlap során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A www.volgyikut.hu honlap html kódja független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A Völgyikút Ház Hotel és Étterem és a külső szolgáltató szerverrel közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

3. Regisztrációs adatbázis

A honlapon történő sikeres regisztrációval a felhasználónak a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a regisztrációs adatbázisba.

A regisztrációs adatbázisban szereplő, a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja a honlapon elérhető és regisztrációhoz kötött szolgáltatások biztosítása a regisztrált felhasználók részére. A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató e regisztráció során megadott adatait a fent meghatározott célra kezelje.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a szolgáltató – a jelen pontban meghatározott célra – mindaddig kezeli, amíg az érintett írásban akként nem nyilatkozik, hogy az ezen adatoknak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Ez esetben az érintettnek valamennyi adata a regisztrációs adatbázisból törlésre kerül.

A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Völgyikút Ház Hotel és Étterem részére a regisztráció során átadott személyes adatai, mindaddig míg azok kezelésére Kazamata-Bau Kft. jogosult, a Völgyikút Ház Hotel és Étterem marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek. E hozzájárulás alapján a Völgyikút Ház Hotel és Étterem különösen de nem kizárólag jogosult arra, hogy az érintett részére postai, e-mail, vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Völgyikút Ház Hotel és Étterem mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban fel nem mondja. A marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulás visszavonásának minősül az is, ha az érintett a fentiek szerint visszavonja az ahhoz adott hozzájárulását, hogy személyes adatait a szolgáltató a regisztrációs adatbázis céljára kezelje.

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban az érintett vezeték és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, jelszavát, a regisztráció időpontját és a regisztráció időpontjában meglévő IP címét kezeli.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e hírlevelet vagy sem. A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó a regisztráció során tud nyilatkozni, az ezzel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges teljeskörű törlését a szolgáltatótól lehet kérni a honlapon meghatározott elektronikus elérhetőségen, vagy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott egyéb elérhetőségeken írásban lehet kérni, amely a személyes adatoknak a regisztrációs adatbázis céljára történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

4. Hírlevél

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon – nevének e-mail címének megadásával – feliratkozzon a hírlevél szolgáltatásra. A feliratkozásra külön menüpontban, vagy más szolgáltatások igénybevétele során is lehetőség van. A szolgáltató rendszeresen küldött hírlevélben értesíti újdonságairól aktuális híreiről, ajánlatairól azokat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A felhasználó a hírlevélre történő feliratkozásakor nevének, e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az érintett részére e-mailben hírlevelét, egyéb ajánlatait, tájékoztatóit megküldje, és e célból a felhasználó által megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail küldése, direkt marketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker.tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: - a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb - a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A hírlevélről történő leiratkozás a felhasználó által megadott e-mail cím jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
e-mail: volgyikut@volgyikut.hu
postai úton: 8200 Veszprém, Kopácsi út 2.

5. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Völgyikút Ház Hotel és Étterem az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a vendégtől:

 • megszólítás
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • cím (irányítószám, település)
 • utcanév
 • e-mail cím
 • mobil telefonszám
 • hitelkártya/bankkártya típusa
 • hitelkártya/bankkártya számav
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma
 • hitelkártya/bankkártya CVC vagy CVV kódja
Bejelentőlap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Völgyikút Ház Hotel és Étterem az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • családi és utónév
 • anyja neve
 • lakcím
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
 • születési hely és idő
Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
 • a természetes személyazonosító adatokon kívül az
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma
 • beutazás időpontja, helye

A kötelezően megadandó adatok a vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesülés céljára kezelje, illetőleg archiválja.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon elérhető űrlap segítségével foglalási igényt küldjön. A szobafoglalás elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó – a kívánt foglalás adatain (így különösen érkezés és távozás dátuma, vendégek száma stb.) túl – megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét.

6. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szállodai szolgáltatások igénybevételekor a vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki.

A bejelentő lap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az alább meghatározott, kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A kötelezően megadandó adatok köre:

 • Név
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • Születési hely, idő
 • Állampolgárság

A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetőleg az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetőleg archiválja.

Lehetőség van arra, hogy a szállodai kérdőíven a vendég akként nyilatkozzon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy átadott személyes adatait marketing tevékenysége céljára is felhasználja.

7. Kapcsolatfelvétel

Név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval a kapcsolatot felvenni. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy érdemi elintézése után archiválja.

8. Egyéb adatkezelések

Ezen adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk Tisztelt Vendégeinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása révén megkereshetik az adatkezelőt. A Kazamata-Bau Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. Kamerarendszer

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem által üzemeltetett egység területén kamerák üzemelnek a vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képező eszközök, illetve a vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másként nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

V. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Völgyikút Ház Hotel és Étterem a különböző nyilvántartásaival elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A Völgyikút Ház Hotel és Étterem a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Völgyikút Ház Hotel és Étterem az adatkezelés során megőrzi: a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Völgyikút Ház Hotel és Étterem informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Felhívjuk szíves felhasználóink figyelmét, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VI. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Kazamata-Bau Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/1.
Telefon: +36-30-429-3341
Cégjegyzékszám: 19-09-500419
Adószám: 10645420-2-19
e-mail: volgyikut@volgyikut.hu

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a – kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos, vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az adatkezelő a helyesbítésről, zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. b) A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik. c) Törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefonszám: 0613911400
Fax. 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu